شما در اینجا میتوانید قوانین و سیاست های شرکت شتاب دهنده کاکتوس پارس را مطالعه فرمایید :

تعاریف کلید واژه:

ما:منظور از این کلمه سایت و تیم  GPUmonster.com  است

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تمامی کاربران و نمایندگان موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده توسط ما می‌باشند و هر گونه تخطی از موارد ذیل پیگیرد قانونی خواهد داشت.